Già Lam Kinh

 Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái , giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ nâng cấp sức chiến đấu.

Danh Hiệu Già Lam Kinh 15

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại Sứ Giả nâng cấp - Thành Chính( Lâm An)

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần già lam kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Già Lam Kinh

Mảnh Già Lam Kinh

Tiền Xu

Tỷ lệ thành công %

100

Cấp 1 Trùng Sinh 2
       
Cấp 2 1000 10 100
Cấp 3 2000 15 60
Cấp 4 5000 20 50
Cấp 5 10000 25 40
Cấp 6 15000 30 30
Cấp 7 20000 35 20
Cấp 8 30000 40 15
Cấp 9 40000 45 10
Cấp 10 50000 50 5
Cấp 11 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 0 100%
Cấp 12 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 0 100%
Cấp 13 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 0 100%
Cấp 14 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 0 100%
Cấp 15 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 0 100%

 

III.Cách nâng cấp Già Lam Kinh bằng Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp

  • Click phải vào Lệnh Bài Già Làm Kinh Siêu Cấp

  • Bỏ Già Lam Kinh từ túi đồ vào ô 

  • Đồng Ý ( tỉ lệ 100% khi sử dụng Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp )

Lưu Ý:

  • Mang Già Lam Kinh cần nâng cấp ở nhân vật mới nâng cấp được
  • Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp có thể nâng cấp cho toàn bộ GLK từ cấp 1 tới cấp 15 tỉ lệ là 100% thành công
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp