Hệ Thống Ngoại Trang

 

I. Cách Có Ngoại Trang.

Ngoại Trang
Ngoại Trang Cấp 1 Nón Trùng Sinh 4
Ngoại Trang Cấp 1 Áo Trùng Sinh 5
Ngoại Trang Cấp 2 Nón Trùng Sinh 9
Ngoại Trang Cấp 2 Áo Trùng Sinh 10
Ngoại Trang Cấp 3 Nón Trùng Sinh 14
Ngoại Trang Cấp 3 Áo Trùng Sinh 15
Ngoại Trang Cấp 4 Nón Trùng Sinh 19
Ngoại Trang Cấp 4 Áo Trùng Sinh 20

 

II. Ngoài Hình Ngoại Trang.

Hỏa Lân

 Bạch Ngọc Bích Hà La

Thiều Hoa Bất Phụ 

Mặc Lý Dục  Dực

Phượng Hi Tụ

Phượng Vũ Cửu Thiên

Đào Tịch Tuyết Y

Tuyết Vũ Thanh Tụ

Kim Phượng Hồng Hà

Nhã Thanh Song Điệp

Phong Lộ Quy Mộng

 

Lưu Ý:

Không có đổi ngoại trang