Hệ Thống Trang Bị

I.NPC liên quan

  • Mua [Mảnh Ghép Trang Bị] tại Sứ Giả Hỗ Trợ - Tây Môn Ma Nữ ở Thành Chính 

 

  • Set Càn Khôn 9 món cần : 2250 vạn đồng thường
  • Set Hỗn Thiên 9 món cần : 9000 vạn đồng thường
  • Set Liệt Hỏa 9 món cần : 1 ức 8000 vạn đồng thường
  • Set Cửu Âm 9 món cần : 4 ức 5000 vạn đồng thường
  • Set Kim Cang 9 món cần : 9 ức đồng thường
  • Set Truyền Thuyết 9 món cần : 13 ức 5000 vạn đồng thường

 

  • Nâng cấp trang bị tại Sứ Giả Nâng Cấp - Nhẫn Giả

 

II.Hình ảnh trang bị

Set đồ

Tên Trang Bị

 Mảnh Ghép Trang Bị

(1 Món)

Set 1 Càn Khôn 500
Set 2 Hỗn Thiên 2000
Set 3 Liệt Hỏa 4000
Set 4 Cửu Âm 10000
Set 5 Kim Cang 20000
Set 6 Truyền Thuyết 30000

 

 

Loại Trang Bị Hình Ảnh Vòng Sáng 

 

Cần cấp danh vọng:

Càn Khôn

 

Cần cấp danh vọng:

Hỗn Thiên

 

 

Cần cấp danh vọng:

Liệt Hỏa

 

 

Cần cấp danh vọng:

Cửu Âm

 

 

Cần cấp danh vọng:

Kim Cang

 

 

Cần cấp danh vọng:

Truyền Thuyết

 

Lưu Ý: 

  • Chọn đúng hệ cần mở
  • Tháo đồ mang trên người xuống để nâng cấp SET trang bị

 

III.Đổi hệ trang bị

Lưu ý :

+ Tháo đồ mặc trên nhân vật xuống rồi thay đổi hệ

+ Giá đổi : 50 xu / 1 món đồ