Hệ Thống Vận Tiêu

I.NPC Liên Quan

Di chuyển đến nơi Vận Tiêu

II.Loại Tiêu Xa và Phần Thưởng

1 Lệnh Bài Vận Tiêu (3 Tiền Xu/LB )

  • Nhận tiêu xa cần 1 Lệnh Bài Vận Tiêu (3 Tiền Xu/LB )
  • Làm mới tiêu xa cần 2 Tiền Xu
  • Thời Gian Vận Tiêu: Cả ngày
  • Nhận sẽ được ngẫu nhiên 4 loại phẩm chất Tiêu Xa [TRẮNG - LAM - LỤC - VÀNG]
Loại Tiêu Xa Phần Thưởng

Phần Thưởng

(Cướp Xe tiêu)

1 Tỷ kinh nghiệm
500 Mảnh Ghép Ấn
500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Chiến Thần
5 Rương Trấn Hồn Thạch

 

250 Mảnh Ghép Ấn
250 Mảnh Già Lam Kinh
25 Chiến Thần

2 Rương Trấn Hồn Thạch

2 Tỷ kinh nghiệm
1000 Mảnh Ghép Ấn
1000 Mảnh Già Lam Kinh
100 Chiến Thần

10 Rương Trấn Hồn Thạch

500 Mảnh Ghép Ấn
 500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Chiến Thần

5 Rương Trấn Hồn Thạch

3 Tỷ kinh nghiệm
2000 Mảnh Ghép Ấn
2000 Mảnh Già Lam Kinh
200 Chiến Thần
20 Rương Trấn Hồn Thạch

1 Đầu Ngựa
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 2->6)

 1000 Mảnh Ghép Ấn
1000 Mảnh Già Lam Kinh
100 Chiến Thần

10 Rương Trấn Hồn Thạch

5 Tỷ kinh nghiệm
 5000 Mảnh Ghép Ấn
5000 Mảnh Già Lam Kinh
500 Chiến Thần
50 Rương Trấn Hồn Thạch

1 Bảo Thạch Cấp 1-3

2 Đầu Ngựa

Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 2->6)

2500 Mảnh Ghép Ấn
2500 Mảnh Già Lam Kinh
250 Chiến Thần

25 Rương Trấn Hồn Thạch

1 Đầu Ngựa

III. Bản Đồ Vận Tiêu

Tại dịch trạm 1 - 2 có thể làm mới tiêu xa 1 lần, cần 2 Tiền Xu để làm mới

Tiêu sau khi làm mới có thể cao hoặc thấp hơn tiêu hiện tại.


Nơi nhận tiêu xa


Nơi trả nhiệm vụ

Làm mới tiêu xa

Lưu Ý:

  • Bang hội khác phe có thể cướp tiêu của đối phương, Cướp tiêu nhận được phần thưởng.
  • Rời xa tiêu quá 5 phút  xe tiêu sẽ biến mất