Hộ Pháp

I.Cách Nhận Hộ Pháp

-Sử dụng Trăng Lung Linh có tỉ lệ nhận Hộ Pháp Thạch(1-10)

-Sử dụng Hộ Pháp Thạch (1-10)  nhận ngẫu nhiên được 1 hộ pháp cấp 1-10 ( nhận Hộ Pháp cao nhất ) 

II.Lưu ý

-Đang ở cấp 5 sử dụng được cấp 1 vẫn cấp 5 

-Đang ở cấp 5 sử dụng được cấp 10 lên cấp 10