Hệ Thống Kinh Mạch

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp nhấn F1 -  Chọn Kinh Mạch - Chọn Nâng Cấp

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Kinh mạch

Tiền xu

Bát Mạch Đơn

Tỷ lệ thành công %

Cấp 1 5 1000 100
Cấp 2 10 1000 100
Cấp 3 15 2000 60
Cấp 4 20 5000 50
Cấp 5 25 10000 40
Cấp 6 30 15000 30
Cấp 7 35 20000 20
Cấp 8 40 30000 15
Cấp 9 45 40000 10
Cấp 10 50 50000 5

Lưu Ý:

  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp