Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian

Hoạt Động

Link Hướng Dẫn

00h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html

01h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
BOSS Hoàng Kim(5x-7x) https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
08h00 BOSS Song Đao Tuyết Vương https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
BOSS Tô Bảo Thiên Ngọc https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x) https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html

10h00

Lửa Trại https://kiemthetruyenky.com/lua-trai-post516.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
BOSS Tây Môn Ma Nữ https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html

11h00

Tống Kim https://kiemthetruyenky.com/tong-kim-dai-chien-post129.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
BOSS Phong Ấn Lôi Kim https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html

13h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
BOSS Thiên Trấn Bạch Ma https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html

15h00

Tống Kim https://kiemthetruyenky.com/tong-kim-dai-chien-post129.html
Lâu Lan Cổ Thành( 15h đến 23h59) https://kiemthetruyenky.com/lau-lan-co-thanh-va-trang-bi-dong-hanh-post145.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
BOSS Vương Tử Đại Kim Hoàn https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
17h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html

18h00

Lửa Trại https://kiemthetruyenky.com/lua-trai-post516.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
BOSS Bách Nữ Tây Độc https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
18h30 BOSS Hỏa Lang Vương Tử Độc  Và Độc Xà Giáo Chủ https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
19h00 Tống Kim https://kiemthetruyenky.com/tong-kim-dai-chien-post129.html
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html

20h00

BOSS Thiên Long - Đại Ác Ma https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h50 từ thứ 2 ,4, 6) https://kiemthetruyenky.com/thi-dau-loan-chien-post142.html
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00 vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần) https://kiemthetruyenky.com/tranh-doat-lanh-tho-post152.html
21h00 Tống Kim https://kiemthetruyenky.com/tong-kim-dai-chien-post129.html

22h00

Lửa Trại https://kiemthetruyenky.com/lua-trai-post516.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
BOSS Thác Bạt Hoằng Cơ https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://kiemthetruyenky.com/he-thong-boss-post137.html

23h00

Tống Kim https://kiemthetruyenky.com/tong-kim-dai-chien-post129.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthetruyenky.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post132.html

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt Động

Link Hướng Dẫn

SỰ KIỆN KINH THƯ

https://kiemthetruyenky.com/su-kien-kinh-thu-post1884.html
Event Đoán hình 9h30 thứ 6 https://www.facebook.com/hotro.kiemthetruyenky/
Vận Tiêu https://kiemthetruyenky.com/he-thong-van-tieu-post167.html
Nghĩa Quân https://kiemthetruyenky.com/nhiem-vu-nghia-quan-post156.html

Hoạt Động Quân Doanh

https://kiemthetruyenky.com/quan-doanh-post153.html
Tiêu Dao Cốc https://kiemthetruyenky.com/tieu-dao-coc-post133.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

https://kiemthetruyenky.com/truy-na-hai-tac-post131.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

https://kiemthetruyenky.com/thuong-hoi-post130.html
Bách Bảo Rương https://kiemthetruyenky.com/bach-bao-ruong-post151.html
Thu phục Bạn đồng hành https://kiemthetruyenky.com/thu-phuc-dong-hanh-post149.html

Điểm Năng Động

https://kiemthetruyenky.com/diem-nang-dong-post144.html
Tảng Bảo đồ https://kiemthetruyenky.com/tang-bao-do-post134.html
Tần Lăng https://kiemthetruyenky.com/tan-lang-post143.html
Nhiệm vụ Hiệp Khách https://kiemthetruyenky.com/nhiem-vu-hiep-khach-post141.html
Du Long https://kiemthetruyenky.com/mat-that-du-long-post138.html