Trùng Sinh

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại Sứ Giả hỗ trợ - Thành Chính

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

 Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu Kim Nguyên Bảo Phần Thưởng
1 150 1 50 Tiềm Năng+ Mặt Nạ Hàng Long + 1
2 160 2 50 Tiềm Năng + Già Lam Kinh Cấp 1 +Lệnh Bài Hộ Vệ
3 170 3 50 Tiềm Năng + 10 Đầu Ngựa
4 180 4 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 1
5 190 5 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 1
6 200 6 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
7 210 7 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
8 220 8 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
9 230 9 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 2
10 240 10 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 2
11 250 11 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
12 250 12 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
13 250 13 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
14 250 14 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 3
15 250 15 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 3
16 250 16 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
17 250 17 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
18 250 18 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
19 250 19 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 4
20 250 20 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 4

 

II.Hình Ảnh Trùng Sinh.

Trùng Sinh 1-5

Trùng Sinh 6-10

Trùng Sinh 11-15

Trùng Sinh 16-20

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Và nhận phần thưởng trùng sinh tương ứng